Voorwaarden

Artikel 1, Algemeen:

1.1 - Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Dumpstore Amsterdam en de klant vanaf 20 December 2007.

1.2 - Door een bestelling te plaatsen geeft de klant / koper of opdrachtgever te kennen akkoord te gaan en bekend te zijn met de leverings- en of betalingsvoorwaarden.

1.3 - Dumpstore Amsterdam kan indien sprake is van gewijzigde inzichten te allen tijde haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden aanpassen. De voorwaarden die golden ten tijde van de bestelling zullen in acht worden genomen en nagevolgd worden.

1.4 - Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Dumpstore Amsterdam en de klant waarop de aanbieder deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.5 - De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de klant, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.6 - De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en bezitten de eigenschappen die door Dumpstore Amsterdam in het aanbod worden genoemd. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.

Artikel 2, Totstandkoming van de overeenkomst:

2.1 - De overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod, de ter kennisneming en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Artikel 3, Bestelling:

3.1 - Via het bestelsysteem van onze webwinkel gaat bestellen het makkelijkst. Bestellingen kunnen ook per E-mail doorgegeven worden, niet vergeten uw E-mail adres
te vermelden.

3.2 - Als u een bestelling plaatst, ontvangt u hiervan altijd een bevestiging per E-mail. Mocht dit niet het geval zijn, dan is uw bestelling niet (goed) aangekomen. U kunt dan contact met ons opnemen via ons E-mailadres, info@dumpstoreamsterdam.nl.

Artikel 4, Prijzen:

4.1 - Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Dumpstore Amsterdam bevoegd de in de webwinkel vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

4.2 - Alle prijzen in de webshop zijn inclusief kosten van verpakking en BTW, exclusief kosten van vervoer, verzending, verzekering en, voor zover van toepassing, wettelijke bijdragen. Kosten voor verzending worden in de winkelwagen aangegeven.

4.3 - Alle prijzen in de door ons genoemde aanbiedingen, gelden alleen voor die aanbiedingen kunnen tot aan het moment dat de overeenkomst door ons schriftelijk is geaccepteerd, worden herzien.

4.4 - Bovendien kunnen de prijzen na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd op grond van externe factoren, zoals verhoging van belastingen, externe leveranciersprijzen, lonen en / of sociale lasten, invoerrechten, heffingen of andere lasten.

4.5 - Dumpstore Amsterdam kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 5, Levering / Levertijd / uitvoering der werkzaamheden:

5.1 - De levertijd kan verschillen per artikel of bestelling en wordt aangegeven in de bevestigings- e-mail. Gestreefd wordt naar een levertijd van 5 dagen. Mocht u de bestelling na 5 werkdagen nog niet hebben ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Houdt u echter wel rekening met de overboekingstijd bij de banken, betalingen kunnen soms een paar dagen onderweg zijn.

5.2 - De levertijd wordt, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven en kan niet als een fatale termijn worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij in geen geval recht op schadevergoeding of op ontbinding van de overeenkomst. Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

5.3 - De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

5.4 - De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.

5.5 - Wij zijn gerechtigd de verdere uitvoering van onze werkzaamheden op te schorten, zolang de wederpartij tegen ons niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Dit opschortingsrecht geldt tot op het moment dat de wederpartij zijn verplichtingen alsnog is nagekomen, tenzij wij inmiddels gebruik hebben gemaakt van onze rechten door de overeenkomst te ontbinden. Een en ander laat ons recht op schadevergoeding onverlet.

5.6 - De door ons gesloten overeenkomst zal naar beste kunnen worden uitgevoerd. Afwijkingen van ondergeschikte aard geeft de wederpartij geen recht op ontbinding en / of schadevergoeding. De wederpartij die van mening is dat onze prestatie niet beantwoordt aan de overeenkomst, is verplicht ons - op straffe van verval van rechten - binnen acht dagen nadat hij de tekortkoming heeft geconstateerd, c.q. had kunnen constateren, daarvan per aangetekende brief op de hoogte te stellen.

5.7 - Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering d.m.v. bezorging aan het huisadres van de consument.

Artikel 6, Betaling:

6.1 - Betaling geschiedt door vooruitbetaling via bank of giro onder vermelding van uw naam en

ordernummer, of door rembourszending. Met uitzondering van rembourszendingen dient de betaling binnen 7 dagen nadat de bestelling is geplaatst te zijn voldaan.

6.2 - Indien Dumpstore Amsterdam toestaat dat op rekening wordt geleverd, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

6.3 - U kunt de betaling niet verrekenen met tegen vorderingen. U mag de betaling evenmin om welke reden dan ook opschorten.

Artikel 7, Eigendomsvoorbehoud en zekerheidstelling:

7.1 - Eerst na volledige betaling van alle vorderingen, vindt de overdracht plaats van de goederen.

7.2 - Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Dumpstore Amsterdam, totdat u aan al uw (betalings) verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat, ongeacht voor welk afgeleverd artikel de betalingsverplichting is ontstaan.

7.3 - Dumpstore Amsterdam is onherroepelijk gemachtigd, zodra de klant met welke verplichting dan ook in gebreken is, de artikelen die het eigendom van Dumpstore Amsterdam zijn gebleven bij de klant terug te nemen.

Artikel 8, Retourrecht:

8.1 - De klant heeft het recht door Dumpstore Amsterdam geleverde artikelen binnen zeven werkdagen (de zichttermijn ) vanaf de dag na ontvangst te retourneren in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende afschrift, factuur of pakbon indien deze artikelen via internet zijn gekocht. De geretourneerde artikelen mogen niet gedragen, gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven.

8.2 - Ongefrankeerde retour zendingen kunnen wij niet in ontvangst nemen.

8.3 - Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt Dumpstore Amsterdam de klant de betaalde prijs, met uitzondering van de verzend- en verzekeringskosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retours-ontvangst van de artikelen terug.

8.4 - Van het retourrecht zijn uitgesloten:

 • batterijen en accu's;
 • voedingsmiddelen
 • verf
 • optische instrumenten
 • bijzondere bestellingen, zoals bestellingen van reserve-onderdelen, artikelen die speciaal voor de klant aangepast of besteld zijn.
 • alle overige artikelen die in contact zijn geweest met huid en/of haar, met uitzondering van kleding.
 • artikelen waarvan de verzegeling verbroken is.

8.5 - De bewijslast dat de klant tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de zichttermijn, rust bij de klant. Dumpstore Amsterdam accepteert in dat opzicht een door de TNT Post afgestempeld of door de vervoerder ondertekend retours-memo of vrachtbrief, een bewijs van terpostbezorging, of een
soortgelijk document.

8.6 - De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de klant.

Artikel 9, Annulering en schadeloosstelling:

9.1 - Indien de opdrachtgever de gegeven bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert is de verkoper gehouden alle redelijker wijs gemaakte kosten van voorbereiding, opslag kosten e.d. te vergoeden alles onverminderd het recht van de verkoper op vergoeding wegens winstderving zomede van de overige uit de bewuste annulering
voortvloeiende schaden.

Artikel 10, Garantie:

10.1 - Dumpstore Amsterdam garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties, alsook de niet-strijdigheid met de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Het ons retour gezonden ontvangstbewijs van de verzending of de op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie. De door Dumpstore Amsterdam verleende garantie vervalt bij normaal te achten slijtage, of indien de beschadiging of het defect kennelijk het gevolg is van:

 • nalatig onderhoud, opzet of grove nalatigheid;
 • sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief, onoordeelkundig en of oneigenlijk gebruik;
 • wanneer het artikel gebruikt wordt voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd is;
 • (over)verhitting door verwarmingsbronnen, het blootstellen van artikelen aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte;
 • reparaties verricht door de klant zelf of door derden, of indien de klant Dumpstore Amsterdam onvoldoende in de gelegenheid stelt de klacht te verhelpen;
 • van buiten komend onheil (brand, blikseminslag, overstroming, natuurrampen, enz,);
 • het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;
 • als de klant in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen;
 • u wijzigingen aan het artikel of apparaat heeft aangebracht;

Geen garantie wordt gegeven op verkleuringen of afwijkingen van ondergeschikte aard, die technisch niet te voorkomen zijn en volgens het gebruik algemeen aanvaard worden.

10.2 - Garantieaanspraken kunnen alleen binnen de gestelde garantietermijn binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij Dumpstore Amsterdam worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur of afschrift.

10.3 - Deze garantie houdt in dat indien aan de in 10.2 gestelde voorwaarden is voldaan, Dumpstore Amsterdam het artikel of repareert of vervangt (ter keuze van Dumpstore Amsterdam) zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen. In geval van vervanging of reparatie verbindt consument zich al nu de te vervangen of te repareren zaak aan Dumpstore Amsterdam te retourneren en de eigendom daarvoor aan Dumpstore Amsterdam te verschaffen. Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke voorzieningen evenals ook portokosten.

10.4 - Gebruikte goederen, partij goederen of goederen van meerdere jaren oud, wordt geen garantie op verstrekt.

10.5 - Ritsen van kleding, jassen, slaapzakken rugzakken etc. vallen "over het algemeen" buiten de garantie bepalingen.

Artikel 11, Aansprakelijkheid:

11.1 - De aansprakelijkheid van Dumpstore Amsterdam met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen zijn uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 10
geregelde garantie.

11.2 - Dumpstore Amsterdam is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in de website, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

11.3 - Dumpstore Amsterdam is niet aansprakelijk voor letsel of schade van welke aard dan ook, ontstaan aan personen en zaken van de afnemer of derden door gebruik van de door verkoper geleverde artikelen of ten gevolge van enig handelen of nalaten door verkoper.

11.4 - De afnemer vrijwaart de verkoper voor alle aanspraken op schadevergoeding door derden, welke deze laatste tegen verkoper zouden kunnen instellen op grond van enig handelen of nalaten van de zijde van verkoper.

11.5 - Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van Dumpstore Amsterdam beperkt tot het

bedrag waarvoor de daarvoor afgesloten aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt (€ 1.134.451,-).

Artikel 12, Transportrisico:

12.1 - Op welke wijze de verzending ook plaatsvindt; Dumpstore Amsterdam aanvaarden geen enkel risico en/of aansprakelijkheid. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over.

12.2 - In geval van retourzending draagt de klant het transportrisico. Nadat de artikelen door ons in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en
verlies op ons over.

Artikel 13, Geschillen:

13.1 - Op alle overeenkomsten tussen Dumpstore Amsterdam en de klant is Nederlands recht van

toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

13.2 - Bij gerechtelijke procedures tussen Dumpstore Amsterdam en de klant heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en, indien en van zover wettelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten, is de rechter in het arrondissement waar Dumpstore Amsterdam is gevestigd bevoegd, tenzij Dumpstore Amsterdam voor de rechter van de woon- respectievelijk vestigingsplaats van de klant kiest.

Artikel 14, Privacy:

14.1 - De persoonlijke gegevens van de klant worden voor een snelle en probleemloze bestelafwikkeling in ons klantensysteem opgeslagen. Uiteraard hanteren wij bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens de opgestelde wetgeving.

14.2 - Dumpstore Amsterdam zal (zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar verwerking) in geen geval uw gegevens doorgeven aan derden.

Artikel 15, Overmacht:

15.1 - Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

15.2 - Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de gebruiker worden daaronder begrepen.

15.3 - Dumpstore Amsterdam heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Dumpstore Amsterdam zijn verbintenis had moeten nakomen.

15.4 - Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de

overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

15.5 – Voor zoveel Dumpstore Amsterdam ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Dumpstore Amsterdam gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren / in rekening te brengen. Consument is gehouden deze factuur / rekening te voldoen als ware het een
afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 16, Overige bepalingen:

16.1 - De inhoud van deze algemene voorwaarden evenals de inhoud van alle andere uitingen van Dumpstore Amsterdam, al dan niet op Internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Dumpstore Amsterdam kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Dumpstore Amsterdam is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

16.2 - Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op de website van Dumpstore Amsterdam

( www.dumpstoreamsterdam.nl ) en ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot standkomen van de overeenkomst.

16.3 - Leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsbank te ------ en bij de kamer van Koophandel te Amsterdam onder K.v.K. nr. -------------